Leveringsbestemmelser

1.
NSK A/S udfører kontrol, foretager prøvninger og udfærdiger prøvningsrapporter.
NSK A/S er ansvarlig herfor efter dansk rets almindelige regler, med de begrænsninger som fremgår af følgende bestemmelser.

 

2.
NSK A/S kontrol og prøvning sker på grundlag af den viden og den teknik som NSK A/S var i besiddelse af på kontrol – eller prøvningstidspunktet.
NSK A/S er ikke ansvarlig, dersom senere udvikling viser, at NSK A/S viden var mangelfuld eller urigtig på kontrol - eller prøvningstidspunktet.

 

3.
Forårsager et af kundens produkter skade, har NSK A/S intet ansvar for en sådan skade, dersom den skadevoldende adfærd er foretaget af kunden, før NSK A/S prøvningsrapport vedrørende produktet er afgivet.

 

4.
Forårsager et af kundens produkter skade, har NSK A/S intet ansvar for en sådan skade, dersom det skadevoldende produkt ikke konkret har været prøvet af NSK A/S, medmindre kunden godtgør, at det skadevoldende produkt er identisk med et af NSK A/S konkret afprøvet produkt.

 

5.
Forårsager et af kundens produkter skade, har NSK A/S intet ansvar for en sådan skade, dersom skaden skyldes en egenskab ved produktet, eller en anvendelse af produktet, som ikke er prøvet og beskrevet i prøvningsrapporten, eller som afviger fra NSK A/S beskrivelse i prøvningsrapporten af produktegenskaben eller en mulig produktanvendelse.

 

6.
NSK A/S har intet ansvar for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af udtalelser fra NSK A/S, hvis det er angivet at udtalelsen bygger på en skønsmæssig bedømmelse eller vurdering.

 

7.
Uden om de i punkt 2 til 6 nævnte tilfælde kan NSK A/S gøres ansvarlig, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser fra NSK A/S side. NSK A/S ansvar for skade kan dog - med mindre andet udtrykkelig er aftalt - aldrig overstige 10.000.000 DKK.

 

8.
NSK A/S er ikke ansvarlig og hæfter ikke for produktions /driftstab, tab/ekstra omkostninger som følge af forsinkelse, herunder eventuelle bodskrav, avancetab og andet indirekte tab. NSK A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke skriftligt er gjort gældende inden for 3 år efter udførelsen af prøvningen.

 

9.
Bestemmelserne i ABR 18 er i øvrigt gældende på forhold som ikke er behandlet i disse bestemmelser.

 

10.
Nedlægges der i en sag mod NSK A/S en påstand om erstatning, som rækker ud over de i punkt 2 til 9 fastsatte grænser for NSK A/S ansvar, er kunden pligtig til at overtage føringen af en sådan sag, dersom NSK A/S fremsætter begæring om dette og uden omkostninger for NSK A/S.

 

11.
I det omfang NSK A/S måtte blive pålagt et ansvar - eller måtte afholde udgifter i øvrigt - som rækker udover de i punkt 2 til 9 fastsatte grænser for NSK A/S ansvar, er kunden pligtig til at holde NSK A/S skadesløs for et sådan ansvar.

 

12.
Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres efter dansk ret, dog med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler, der måtte henføre sagens afgørelse under en anden jurisdiktion.

 

13.
Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres ved Retten i Esbjerg.