Svejseteknologi

Vi rådgiver inden for:

 • Løsninger af svejsetekniske opgaver med udstyr eller metoder
 • Afklaring og tolkning af specifikationer for svejsning
 • Udarbejdelse af specifikationer for svejsning
 • Valg af svejseprocesser og –udstyr
 • Produktionsplanlægning

Vi overværer procedureprøver i henhold til DS/EN ISO 15614 og andre standarder.
Den mekaniske prøvning af procedureprøver udføres af egne og eksterne laboratorier.

Svejseteknik

NSK råder over en række fagligt dygtige svejseteknikere, der er placeret over hele landet. De har alle mange års praktisk erfaring fra industrien suppleret med internationale svejseuddannelser, der strækker sig fra IWS til IWE. De fleste har desuden inspektøruddannelsen IWI-S.

Svejsecertifikater og WPQR/WPS
Svejseteknikerne overværer svejsecertificeringer, loddecertificeringer og procedureprøver og udarbejder svejsecertifikater, loddecertifikater, WPQR og WPS.

Certifikater udarbejdes bl.a. iht. DS/EN ISO 9606 serien og DS/EN ISO 14732 og WPQR/WPS iht. ISO, ASME og andre standarder.

Svejsecertifikater placeres på en portal, hvor kunden til enhver tid kan hente de ønskede dokumenter. Herfra fremsendes automatisk mail til kunden, når det er tid til at verificere eller forny certifikater. Denne facilitet er naturligvis omkostningsfri.

Svejseinspektion
NSK´s svejseinspektører står til rådighed for alle typer opgaver inden for svejseinspektion. Der kan være tale om alt fra en enkelt dags inspektionsarbejde til længere forløb, hvor et produkt følges fra design til færdigt, veldokumenteret produkt. Svejseinspektion tilbydes i både indland og udland.

Svejseteknisk rådgivning og svejsekoordinering
NSK hjælper med afklaring af alle slags svejsetekniske opgaver. Opgaverne kan f.eks. bestå i valg og optimering af svejseprocesser og udstyr, produktionsplanlægning, rådgivning og tolkning af standarder og specifikationer samt valg af materialer mv.

Desuden tilbydes hjælp til svejsekoordinering iht. gældende standarder.

Nordisk Svejse Kontrol er akkrediteret af DANAK med akkrediteringsnummer 3007, iht. ISO 17024 til personcertificering i henhold til nævnte standarder, hvor der er krav om tredjepartskontrol og evt. PED godkendelse.

Ved krav om certificering af svejsere, svejseoperatører eller loddere, kan Nordisk Svejse Kontrol A/S tilbyde at certificere iht. følgende standarder:

 • DS/EN ISO 9606-1 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 1: Stål
 • DS/EN ISO 9606-2 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 2: Aluminium
 • DS/EN ISO 9606-3 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 3: Kobber
 • DS/EN ISO 9606-4 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 4: Nikkel
 • DS/EN ISO 9606-5 Kvalificering af svejsere – Smeltesvejsning – Del 5: Titan og zirkonium
 • DS/EN ISO 14732 Svejsepersonale – Kvalificering af svejseoperatører og svejseopstillere
  til mekaniseret og automatiseret svejsning af metalliske materialer.
 • DS/EN ISO 13585 Hårdlodning – Kvalificering af loddere og opstillere

Og skal baseres på en af følgende metoder:
a. Svejseprocedureprøve (EN ISO 15614)
b. Præproduktionsprøve (EN ISO 15613)
c. Prøveemne efter EN ISO 9606-
d. Produktionsprøve/ produktionsstikprøve (prøves iht. kravene i EN ISO 9606)
e. Loddeprøve (EN ISO 13585)

 

Metoden kan frit vælges af rekvirenten under hensyn til den aktuelle situation.

Certificeringen foretages af vore eksaminatorer hos kunden som følgende:

 • Det afklares hvilket eller hvilke certifikater der ønskes aflagt kvalifikationsprøve til.
 • Rekvirenten forbereder grundmaterialer til de aftalte prøver.
 • Rekvirenten sikrer at certifikater på grundmaterialer og tilsatsmaterialer forefindes samt at nødvendige svejseprocedurer er til rådighed.
 • Kandidaten bekræfter sin ansøgning ved efter gennemgang af signere NSK ansøgningsskema og erklærer sig enig i at:
 • Overholde standardens regler for anvendelse af certifikat og kun henvise til certificering inden for certifikatets gyldighedsområde.
 • Ikke at anvende certifikatet på en måde, der bringer NSK i miskredit.
 • Være indforstået med, at man ikke længere anvender certifikatet, hvis dette inddrages eller man suspenderes og tilbagesende ugyldige certifikater på anmodning fra NSK
 • Hvis ønsket, foretages en eksamination af svejserens teoretiske viden
 • Vurdering af kandidatens faglige kvalifikationer, der sikrer at de aktuelle svejseprocedurer er forstået
 • Svejsning/lodning af prøveemne udføres under overværelse af eksaminator
 • Prøvning af arbejdsprøve (NDT og evt. DT) udføres af NSK eget laboratorium
 • Hvis resultatet af prøvningen tilfredsstiller standardens krav, udstedes et akkrediteret certifikat af NSK efter normen i EN ISO 9606/ EN ISO 14732.
 • Hvis prøven ikke bestås, henvises kandidaten til eventuel mere træning inden en ny prøve.

 

Certifikatet kan udstedes som papirformat, ligesom det registreres i NSK Welding Certificate Portal Meddelelse om halvårlig påtegning (bekræftelse af certifikatets gyldighed) samt forlængelse af certifikat sendes til kunden. Det er kundens ansvar, at certifikater påtegnes hver sjette måned i NSKWelding Certificate Portal.

Hvis svejseren eller virksomheden er utilfreds med NSKs ydelse eller afgørelse om certifikatets
godkendelse, kan en skriftlig klage sendes til Nordisk Svejse Kontrol A/S.
Klagen behandles iht. gældende procedure for afvigelser.

NSK har stor fokus på upartiskhed i inspektionsopgaver. Interne procedurer sikrer, at eventuelle interessekonflikter mellem inspektør og kunde identificeres og håndteres således, at bedømmelsen altid udføres objektivt og upartisk.

NSK gør normalt alt for at stille kunderne tilfredse, men skulle der opstå uoverensstemmelser, har kunden altid ret til at anke eller klage over afgørelser foretaget af NSK.

For at sikre en konstruktiv behandling af sagerne, har NSK udarbejdet en procedure, der følges, såfremt en anke eller klage modtages.

Anken eller klagen skal være modtaget mundtligt eller skriftligt senest 4 uger efter den pågældende afgørelse, og stiles til den Adm. direktør. Modtagelsen af anken/klagen bekræftes via e-mail, hvori der informeres om kontaktperson, behandlingsforløb og forventet behandlingstid. Kunden informeres så snart behandlingen af anken eller klagen er afsluttet.

NSK personale, der har været involveret i anken eller klagen, deltager ikke i behandlingsprocessen.

Anken eller klagen kan sendes til nsk@nskas.dk eller modtages på telefonnr. 75 24 69 60